Regulamin cmentarza parafii rzymskokatolickiej

pw. św. Bartłomieja Apostoła w Starym Bojanowie

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

1. Właścicielem cmentarza jest parafia.

2. Zarządcą cmentarza jest proboszcz parafii. Do jego kompetencji należy:

– ustalenie miejsca pochówku,

– pobranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat przewidzianych Regulaminem,

– wykonywanie innych działań zgodnych z ustawą o cmentarzach.  

3. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w Biurze Parafialnym. 

4. Zarządca cmentarza prowadzi księgę osób pochowanych na cmentarzu, księgę grobów oraz księgę cmentarną.

W księdze grobów należy zapisać dane osoby opiekującej się grobem i uprawnionej do dysponowania miejscem pochówku. Tylko ta osoba może podejmować decyzję o nowym wykorzystaniu grobu.

5. Po 20 latach od dnia pochówku grób może ulec likwidacji. Nie dotyczy to grobów murowanych przeznaczonych do złożenia ciała więcej niż jednej osoby.  

6. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w Biurze Parafialnym przez złożenie pisemnego oświadczenia osoby opiekującej się danym grobem i po uiszczeniu stosownej opłaty, co najmniej pół roku przed upływem 20 lat. 

7. Pochówek katolika winien być dokonany z zachowaniem obowiązujących obrzędów pogrzebu katolickiego. 

8. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić Zarządcę cmentarza o zamiarze postawienia nagrobka i przedstawić jego projekt. 

9. Postawienie nagrobka lub grobu murowanego może nastąpić tylko po uprzedniej akceptacji jego  projektu przez Zarządcę cmentarza. 

10. Osoba mająca zamiar postawienia nagrobka musi okazać się pisemną zgodą osoby sprawującej opiekę nad mogiła.

11. Dysponowanie grobem może być dokonane wyłącznie za zgodą osoby opiekującej się danym miejscem pochówku. 

12. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy cmentarza.

W szczególności dotyczy to:  pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka, stawiania trwałych elementów zdobniczych przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po pisemnej akceptacji warunków ich prowadzenia, ustalonych przez Zarządcę cmentarza.  

13. Nie zezwala się, bez zgody bez zgody Zarządcy cmentarza, na wjazd wszelkimi pojazdami na teren cmentarza. 

14. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza. 

15. Zabrania się samowolnego wycinania drzew i krzewów znajdujących się na terenie cmentarza.

16. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren cmentarza. 

17. Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca. 

18. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży.
Regulamin opłat cmentarnych

Opierając się na Dokumentach Synodalnych, po przedstawieniu Parafialnej Radzie Ekonomicznej i Duszpasterskiej ustalono że: w parafii Stare Bojanowo pobierane są następujące opłaty:

  • pokładne za pogrzeb w grobie ziemnym – 800 zł
  • pokładne za pogrzeb dziecka do lat 6 – 0 zł
  • prolongata za grób pojedynczy – 300 zł na 20 lat (za grób podwójny – 600 zł na 20 lat, za grób potrójny – 900 zł na 20 lat…)
  • prolongata za grób dziecka do 6 lat – 0 zł